عکس های پیشرفت پروژه های مجموعه اصفهان سیتی سنتر

[ad_1]

کلمه ای که باید ارسال گردد

عملیاتی که انجام میگردد

مثال


تخفیف

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین تخفیف ها و حراج های فروشگاه های مجموعه برای شما در پاسخ اس ام اس میگردد


اخبار

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین اخبار مجموعه برای شما به صورت اس ام اس ارسال میگردد


اطلاعات {نام فروشگاه}

با جایگزین کردن نام فروشگاه (به همراه آکولادها) با نام فروشگاه مورد نظر خود، اطلاعات تماس و طبقه آن واحد برای شما اس ام اس میگردد)


1

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، در لیست دریافت اخبار و ایمیل های خبری مجموعه قرار میگیرید


0

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، از لیست دریافت اس ام اسی اخبار مجموعه حذف میگردید


[ad_2]

لینک منبع

مجموعه اصفهان سیتی سنتر سالروز شهادت امام جعفر صادق را تسلیت عرض می نماید

[ad_1]

کلمه ای که باید ارسال گردد

عملیاتی که انجام میگردد

مثال


تخفیف

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین تخفیف ها و حراج های فروشگاه های مجموعه برای شما در پاسخ اس ام اس میگردد


اخبار

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین اخبار مجموعه برای شما به صورت اس ام اس ارسال میگردد


اطلاعات {نام فروشگاه}

با جایگزین کردن نام فروشگاه (به همراه آکولادها) با نام فروشگاه مورد نظر خود، اطلاعات تماس و طبقه آن واحد برای شما اس ام اس میگردد)


1

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، در لیست دریافت اخبار و ایمیل های خبری مجموعه قرار میگیرید


0

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، از لیست دریافت اس ام اسی اخبار مجموعه حذف میگردید


[ad_2]

لینک منبع

انعقاد تفاهم نامه تاسیس پردیس بین الملل دانشگاه جامع علمی کاربردی در اصفهان سیتی سنتر

[ad_1]

کلمه ای که باید ارسال گردد

عملیاتی که انجام میگردد

مثال


تخفیف

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین تخفیف ها و حراج های فروشگاه های مجموعه برای شما در پاسخ اس ام اس میگردد


اخبار

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین اخبار مجموعه برای شما به صورت اس ام اس ارسال میگردد


اطلاعات {نام فروشگاه}

با جایگزین کردن نام فروشگاه (به همراه آکولادها) با نام فروشگاه مورد نظر خود، اطلاعات تماس و طبقه آن واحد برای شما اس ام اس میگردد)


1

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، در لیست دریافت اخبار و ایمیل های خبری مجموعه قرار میگیرید


0

با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، از لیست دریافت اس ام اسی اخبار مجموعه حذف میگردید


[ad_2]

لینک منبع

سمینار تخصصی و کاربردی استراتژی های رقابتی فروش

[ad_1]

کلمه ای که باید ارسال گرددعملیاتی که انجام میگرددمثالتخفیفبا ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین تخفیف ها و حراج های فروشگاه های مجموعه برای شما در پاسخ اس ام اس میگردداخباربا ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین اخبار مجموعه برای شما به صورت اس ام اس ارسال میگردداطلاعات {نام فروشگاه}با جایگزین کردن نام فروشگاه (به همراه آکولادها) با نام فروشگاه مورد نظر خود، اطلاعات تماس و طبقه آن واحد برای شما اس ام اس میگردد)1با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، در لیست دریافت اخبار و ایمیل های خبری مجموعه قرار میگیرید0با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، از لیست دریافت اس ام اسی اخبار مجموعه حذف میگردید

[ad_2]

لینک منبع

عکس های پیشرفت پروژه

[ad_1]

کلمه ای که باید ارسال گرددعملیاتی که انجام میگرددمثالتخفیفبا ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین تخفیف ها و حراج های فروشگاه های مجموعه برای شما در پاسخ اس ام اس میگردداخباربا ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، آخرین اخبار مجموعه برای شما به صورت اس ام اس ارسال میگردداطلاعات {نام فروشگاه}با جایگزین کردن نام فروشگاه (به همراه آکولادها) با نام فروشگاه مورد نظر خود، اطلاعات تماس و طبقه آن واحد برای شما اس ام اس میگردد)1با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، در لیست دریافت اخبار و ایمیل های خبری مجموعه قرار میگیرید0با ارسال این کلمه به سامانه 3000231010، از لیست دریافت اس ام اسی اخبار مجموعه حذف میگردید

[ad_2]

لینک منبع